Položaj i prava srba u Rumuniji – zakonska rešenja i njihova primena
God. 64 Br. 2 (2020): Strani pravni život
29 децембар, 2020 by
Položaj i prava srba u Rumuniji – zakonska rešenja i njihova primena
Administrator

Dragomir Đ. Radenković
Srpski spoljnopolitički krug, Beograd, Srbija
DOI: https://doi.org/10.5937/spz64-23519

Ključne reči: srpska manjina, Rumunija, manjinsko zakonodavstvo, manjinska prava, nacionalni identitet

Apstrakt

Pitanje manjinskih prava Srba u Rumuniji od značaja je za očuvanje njihovog nacionalnog identiteta, predstavljajući istovremeno jednu od bitnih dimenzija bilateralnih odnosa. U radu se analizira odnos Rumunije prema nacionalnim manjinama u sferi zakonodavstva i daje osvrt na profil i delokrug rada osnovnih državnih institucija nadležnih za pitanja položaja i prava nacionalnih manjina. Autor ukazuje na to da relativno zadovoljavajući status srpske zajednice, bolji nego u drugim zemljama regiona, ima svoje ishodište u dobrom zakonskom osnovu i činjenici da se Rumunija u znatnoj meri pridržava ključnih međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti. U radu se sagledava stepen praktične primene zakonodavnih rešenja kojima se uređuju manjinska prava srpske zajednice i zaključuje da ona u pojedinim oblastima realnog života nisu u potpunosti poštovana. To ukazuje na potrebu daljeg unapređenja položaja srpske nacionalne manjine, što zahteva aktivnu ulogu Saveza Srba u Rumuniji, kao njene krovne organizacije, ali i nadležnih organa i institucija Republike Srbije u okviru postojećih bilateralnih mehanizama.